Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Архивные документы периода Транснистрии. перевод


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 45

# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский


 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 17:28

Полазив в интернете нашел случайно архивные документы периода Транснистрии, а именно все что связано с депортацией и последующей жизнью циган, на территоии Одесской области- в прошлом Транснистрии...  Документы все разбросаны, поэтому максимально постараюсь все собрать в кучу...Тему по тихоньку буду наполнять 

Кто читал эту тему? (Всего : 9) pim: Jyliya: dc87: EvaAlisa: М.Л.А.: Бря: dfb2110: Ніко: sergei69:

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 17:44

Deciziune Nr. 3149 NOI, ION ANTONESCU, MARESAL AL ROMÂNIEI, COMANDANT DE CĂPETENIE AL ARMATEI; Prin Profesor Gh. ALEXIANU, Guvernator Civil al Transnistriei; Având în vedere referatul Inspectoratului Jandarmeriei, înregistrat sub Nr. 135.812/1942, prin care se cere a se lua măsuri pentru întrebuinţarea la munci a ţiganilor plasaţi în Transnistria; Având în vedere referatul Direcţiei Muncii, înregistrat sub Nr. 136.937/1942, prin care se face propuneri cu privire la modul de întrebuinţare la lucru a acestora; în virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. 1 din 19 August 1941, dat la Tighina; DECIDEM: Art. 1. Toţi ţiganii alători pe teritoriul Transnistriei vor i aşezaţi în sate, în grupe de 150 până la 350, după necesităţi şi posibilităţi de utilizare la muncă, sub conducerea unuia dintre ei, cu obligaţiunea de a presta munca ce li se impune, iind retribuiţi ca şi muncitorii localnici. Art. 2. Organele Jandarmeriei, împreunâ cu Birourile de muncă raionale, vor proceda la înscrierea lor nominală, pe profesiuni, iar Legiunile de Jandarmi, împreunâ cu Oiciile de muncă judeţene, vor centraliza datele înscrierii şi vor întocmi situaţii numerice pe judeţe. Art. 3. Toţi ţiganii muncitori caliicaţi vor i întrebuinţaţi potrivit meseriei lor, în atelierele existente şi în cele ce se vor îniinţa. Art. 4. Ţiganii care nu vor i întrebuinţaţi conform dispoziţiunilor art. 3, vor i constituiţi de către Prefecturile de judeţ în echipe de lucru, sub supravegherea unuia dintre ei. Aceste echipe de lucru vor i utilizate: la munci agricole, la tăiatul şi fasonatul lemnelor în păduri, confecţionarea de obiecte de lemn brut (lopeţi, mături, cosuri de nuiele, coveţi, linguri etc.), strângerea pieilor, maţelor şi părului, colectarea metalelor neferoase, a iarelor vechi, maculaturei, zdrenţelor şi reziduurilor de tot felul, colectarea şi curătirea pufului şi fulgilor etc. Art. 5. Atelierele şi echipele de lucru vor activa sub directiva pretorilor şi controlul prefectilor. Art. 6. Toţi ţiganii în vârstă de la 12 la 60 de ani, fără deosebire de sex, sunt obligaţi să muncească în ateliere sau echipele de lucru constituite. Art. 7. Uneltele şi maşinile necesare atelierelor se vor procura prin grija Direcţiei Industriei şi Direcţiei Comerţului. Art. 8. Ţiganilor, cari în cadrul muncii astfel organizate vor da un randament superior celui normal, li se vor da premii, egale cu 30% din valoarea surplusului de muncă prestată. Art. 9. Conducătorii grupelor în sate răspund de prezenţa în localitate a ţiganilor de sub conducerea lor, iar supraveghetorii echipelor de lucru, de prezenţa la muncă a celor din echipa respectiva. Art. 10. Toţi acei ţigani cari vor părăsi localitatea în care li s-a ixat domiciliul, sau vor lipsi din această localitate fără autorizaţia pretorului, în cuprinsul raionului sau a prefectului, în cuprinsul judeţului, precum şi toţi acei cari vor lipsi nemotivat de la lucru în atelierele sau echipele în cari au fost repartizaţi, vor i sancţionaţi cu internarea în lagărul de represalii ce va i îniinţat în iecare judeţ. Art. 11. Direcţia Administraţiei, Direcţia Muncii şi Inspectoratul Jandarmeriei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. Dată în Cabinetul nostru, astăzi, 18 Decembrie 1942. GUVERNATOR, (ss.) G. Alexianu DIRECTORUL MUNCII, (ss.) Dr. Gh. Balcăş Originalul se ala in Archivele Naţionale istorice centrale (f. IGJ, dosar 130/1942, vol. 1, f.119-120 orig, dactil.) şi a fost publicat in Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria / Сulegere alcătuită, cu studiu introductiv, de Viorel Achim: În 2 vol. – Buchureşti: Editura Enciclopedică, 2004. – V.2. – P.54-56, documentul Nr 268. Copiile au fost găsite şi la Archivele de Stat a judeţul Odessa (f. R2255, inv.1, d. 2, p. 121- 121v., f. R2361, inv.1, d. 62, p. 6; f. R2357, inv.1с, d.47, p. 12-12v; f. R2387, inv.2, d. 27, p. 86-86v; f. R2389, inv. 1с, d.1, p. 64-64v) şi a judeţul Mykolaiiv (f. 1695, inv.3, d.10, p. 69). Publicam copie din fondul R2255, inventar 1, dosar 2, p. 121-121v. la Archivele de Stat a judeţul Odessa.

 

Прикрепленный файл  документ 1.1.JPG   69,95К   0 Количество загрузок:

 

Прикрепленный файл  документ 1.2.JPG   59,27К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

 • Рішення № 3149 МИ, Антонеску, маршал Румунії, головнокомандувач армії; Через професора Г.Алексяну, цивільного губернатора Трансністрії; Враховуючи доповідь Інспекції жандармерії, зареєстровану за № 135.812/1942, в якій ставиться питання про вжиття заходів для залучення до праці циган у Трансністрії; Враховуючи доповідь управління праці, зареєстровану за № 136.937/1942, в якій викладені пропозиції про те, як використовувати їх у праці; У силу повноважень, даних Указом № 1 від 19 серпня 1941 року, даного у Тигіні; Стаття 1. Усі цигани, котрі знаходяться у Трансністрії, будуть розселені по селах, групами від 150 до 350, в міру потреби та можливості використання на роботах, під керівництвом одного з них, із зобов'язанням забезпечити роботою, на яку призначатимуться, та оплатою як місцевим робітникам. Стаття 2. Органи жандармерії разом з районними секторами праці проводять їхню поіменну реєстрацію та реєстрацію за професіями, а жандармські легіони разом з повітовими відділами праці узагальнюють дані реєстрації та готують (укладають) цифрові таблиці по повітах. Стаття 3. Усі цигани-кваліфіковані робітники будуть використовуватися відповідно до їх роботи в існуючих майстернях та тих, що будуть створені. Стаття 4. Циган, котрі не будуть використані відповідно до положень ст. 3, будуть організовані повітовими управами у робочі команди під керівництвом одного з них. Ці робочі команди будуть використовуватися: на сільськогосподарських роботах, збирання та різання деревини в лісах, для вироблення предметів з деревини (лопати, віники, корзини із прутів, корита, ложки тощо), для збирання шкіри, кишок і волосся, збирання чорних металів, старих тварин, макулатури, ганчір'я та відходів усіх видів, збирання та очистки пуху, пера, тощо. Стаття 5. Майстерні та робочі команди працюватимуть під керівництвом голів районних управ та під контролем голів повітових управ. Стаття 6. Усі цигани у віці від 12 до 60 років незалежно від статі зобов’язані працювати в майстернях або робочих групах. Стаття 7. Інструменти та машини, потрібні для майстерень, постачаються через управління торгівлі та управління промисловості. Стаття 8. Циганам, які в межах роботи, організованої таким чином, дадуть прибуток вище норми, будуть видаватися премії в розмірі 30 % вартості від обсягу перевищення виконаної роботи. Стаття 9. Керівники груп у селах відповідають за присутність у селі циган [які перебувають] під їх керівництвом, а наглядачі в робочих командах – за наявність на роботі [циган] з відповідної команди. Стаття 10. Усі ті цигани, котрі залишать місце, в якому їм було визначене проживання, або будуть відсутні в цьому місці без дозволу голови районної управи у межах району або голови повітової управи в межах повіту, а також усі ті, хто був без причини відсутній на роботі у майстернях або у командах, до яких були призначені, будуть покарані інтернуванням до репресивного табору, що буде створений у кожному повіті. Стаття 11. Адміністративне управління, управління праці та інспекція жандармерії є відповідальними за виконання цього рішення. Дано в нашому Кабінеті сьогодні, 18 грудня 1942 Губернатор Г.Алексяну Начальник управління праці д-р Г.Балкеш Оригінал знаходиться у Центральному національному історичному архіві Румунії (f.IGJ, dosar 130/1942, vol. 1, f.119-120 orig, dactil.) та був уперше опублікований у збірнику Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria / Сulegere alcătuită, cu studiu introductiv de Viorel Achim: În 2 vol. – Buchureşti: Editura Enciclopedică, 2004. – T2. – P.54-56, Documentul Nr 268. Копії документу знайдені також в Держархіві Одеської обл.: ф. Р2255, оп.1, спр. 2, арк. 121-121зв., ф. Р2361, оп.1, спр. 62, арк. 6; ф. Р2357, оп.1с, спр.47, арк. 12-12зв; ф. Р2387, оп.2, спр. 27, арк. 86-86зв; ф. Р2389, оп.1с, спр.1, арк. 64-64зв та Держархіві Миколаївської обл.: ф. 1695, оп.3, спр.10, арк. 69. Тут опублікований документ з ф. Р2255, оп.1, спр. 2, арк. 121-121зв. в Держархіві Одеської обл.

 • NETSLOV и Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:00

№1 18.03.1943. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про проблеми з працевлаштуванням Ромів. Стверджує, що «Роми для нас є тяжко утримуваним баластом», ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 28. Оригінал, машинодрук.

 

 

Pretura raionului Bersad 18 Martie 1943 Nr. 1293 Către Prefectura judetului Balta Biroul muncii Avem onoare a va raporta: La raionul Bersad au fost repartizati 780 ţigani şi raspanditi in trei commune pe Bug: Cosarinet, Sumovca şi Cruşinovca.- Conform deciziei nr.5149 ţiganii se vor intreţine prin munca, lucrand la obştii, ie ca lucratori caliicati, ie constituiţi in echipe ca ierari, iind retribuiti ca şi lucratori localnici.- La fel decizia mai prevede ca se vor constitui echipe pentru stangere de par, copite, maţe, piei, metale neferoase, ier vechiu, maculatura, etc.- Avem insa nevoie de precizari, decizia nedand amanunte, asupra intrebuintarii tiganilor.- Decizia prevede ca sa punem pe tiganii la munci agricole şi sa-i platim ca pe localnici. Localnici lucreaza pe trudozile şi au primit norma cuvenita.- In afara de aceastа, punand pe tiganii la lucrarile de magazie, dupa cum e sezonul ar insemna sa facem o cheltuiala inutila cu hrana tiganilor, intrucat bratele de munca pentru aceste lucrari le avem gratuit la dispozitie prin bratele oferite de colhoznici. In afara de aceasta acum incepe campania de primavara şi ar trebui conform Deciziei sa ie inglobati in grupe de munca dandu-le-se norma ca si localnicilor şi pentru ca nu au produse, trebuie sa le acordam un avand din recolta aceasta pe care o vom reţine din recolta anului viitor.- Dar pentru a face aceast lucru trebuie aprobarea, iindca decizia nu e clara.- Padurea ar putea sa-i intrebuinteze la lucru, dar deocamdata nu sunt cereri, iar tiganii sunt lipsiti de incaltaminte şi imbracaminte.- Calii şi carutele ce au avut s’au luat la obştii, fara compensatie.- Din lipsa de hrana se dedeau la furturi şi distrugeri de gospodarii.- Populatia e groznav de nemultumita in satele unde sunt cazati ţiganii.- Echipe pentru strângerea de par, coarne, copite, fulgi, spre a se deplasa din sat in sat trebuie sa aiba autorizatia DVS.- Dar şi pentru acestea lucrari avem populatia localnica, asa ca pentru noi tiganii constituie un balast greu suportat.- Va rugam sa binevoiti a dispune.- Pretor, -ss- Florin Bunea Sef. Bir.Muncii –ss-Nina Gromiac Pentru conformitate, (stampila rotunda, semnatura)

 

Прикрепленный файл  документ 1.JPG   78,06К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Бершадська районна управа 18 березня 1943 № 1293 Балтській повітовій управі Відділ праці 25 Маємо честь доповісти: До Бершадського району були надіслані 780 циган, розселені по трьох комунах [селах] на Бузі: Кошаринці, Сумівка та Крушинівка.- Згідно з рішенням №5149 цигани утримуються за рахунок праці у селах або як кваліфіковані робітники, або організовані в групи як ковалі, та отримують винагороду, як і місцеві робітники.- У цьому ж рішенні також передбачається, що будуть створені команди для збирання волосся, копит, кишок, шкіри, чорних металів, металобрухту, макулатури і т.д.- Але нам потрібні роз'яснення, оскільки рішення не дає деталі про використання циган.- Рішення передбачає, що ми залучимо циган до сільськогосподарських робіт і платитимемо, як місцевим мешканцям. Місцеві працюють за трудодні та отримали відповідну норму.- Крім того, залучення циган до внутрішніх робіт відповідно до сезону значило б, що ми робимо непотрібні витрати на харчування циган, бо робочу силу для цих робіт маємо в розпорядженні безкоштовно від колгоспників. Крім того, зараз починається весняна кампанія і треба було б відповідно до рішення включити їх до робочих груп, даючи їм норму, як і місцевим жителям та через те, що не мають продуктів, треба, щоби ви погодили видачу їм з цього врожаю, яку ми утримаємо з врожаю наступного року.- Але щоб зробити це, потрібне схвалення, оскільки рішення не є ясним.- Ліс міг б використовуватися для роботи, але зараз немає заявок, і цигани позбавлені взуття та одягу.- Коні та вози, які вони мали, були передані до сіл без компенсації.- Через відсутність продуктів харчування вони вдавалися до крадіжок і руйнування господарств.- Населення у селах, де розміщені цигани, є загрожуючи незадоволеним.- Командам для збирання волосся, рогів, копит, пір'я, щоб переходити з села до села, потрібно мати Ваш дозвіл.- Але й для цих робіт маємо місцеве населення, тому цигани для нас є тяжко утримуваним баластом.- Прошу дати розпорядження.- Претор Флорин Буня Зав. відділом праці Ніна Громяк Вірно (кругла печатка, підпис)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:11

№ 2 26.03.1943. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про завершення розподілу Ромів по селах, про норми денного харчування, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 29. Копія, машинодрук. Опубликований також у Documente privind deportarea... v.2, с.160-161 (№ 352).

 

Pretura raionului Bersad Nr. 1431 26 Martie 1943 Catre Prefectura judetului Balta Oiciul muncii La ordinul Dv. Nr. 4758/43, avem onoare a Va raporta ca am incadrat in obstii de munca pe toti tiganii din raionul Bersad in numar de 780 de sulete. Deoarece numarul lor mare si repartitia numai pe 3 comuni nu da posibilitatea ca toti sa ie intrebuintati la lucrari de magazie, care sunt de sezon, si pentru a nu da loc la furturi si dezordine, am dispus sa li se acorde cu incepere de la 28.III.1943 ca avans in contul trudozilelor pe 1943/44, urmatoarea ratie zilnica: Pentru cei apti de munca: 300 gr. faina 100 gr. gris 25 gr. ulei loarea soarelui 100 gr. cartoi Pentru batrani si copii in contul membrilor familiei care vor primi norma: 200 gr. faina 110 gr. ulei38 50 gr. mei 50 gr. cartoi Va rugam sa binevoiti a dispune aprobarea pentru tigani in contul trudozilelor39 ce vor avea pe anul 1943/44.Pretor, ss Florin Bunea Sef. Ocol. Agricol, ss Ing. Proorocu N P[entru] conformitate

 

Прикрепленный файл  документ 2.JPG   72,02К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Бершадська районна управа № 1431 26 березня 1943 Балтській повітовій управі Відділ праці На виконання Вашого наказу №4758/43 маємо честь доповісти, що я розподілив усіх циган по робочих комунах у Бершадському районі числом 780 душ. Через їхню велику кількість та розподіл тільки на 3 села, немає можливості аби усі використовувалися на внутрішніх роботах, які залежать від пори року, та для того, щоби не було місця для крадіжок і безладу, я вирішили дати, починаючи з 28.III.1943 як аванс в рахунок трудоднів40 на 1943-1944, наступний щоденний раціон: Для тих, хто може працювати: 300 гр. борошна 100 гр. манна крупа 25 гр. соняшникова олія 100 гр. картопля Для літніх людей і дітей у сім'ї тих, хто виконуватиме норму: 200 гр. борошна 110 гр. олія41 50 гр. мій 50 гр. картопля Прошу затвердити для циган в рахунок трудоднів, яки матимуть на 1943-1944 рік. Голова, Флорин Буня Завідувач с/господарським відділом інж. Проороку Н. Вірно


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:15

№ 3 21.04.1943. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про вимоги Ромів повернути реквізованих коней та вози, небажання працювати у полі, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 31. Копія, машинодрук.

 

Pretura raionului Bersad 21 Aprilie 1943 Nr. 2034 Catre Prefectura judetului Balta Oiciul muncii.- La ord[inul] Dv. Nr. 5254/43, avem onoare a Va raporta: In raionul nostru se gasesc 260 famili de tigani cu 780 sulete dintre acestie 64 sunt ierari.- In urma incadrarii in obstii nu s-a putut obtine nici un rezultat.- Toti cer a li se inapoia caii si carutele, care au fost ridicate dela ei si date spre folosinta diferitelor obstii si interprinderi raionale agricole.- Refuza munca sub motiv ca ei sub motiv ca ei nu cunosc aceasta indeletnicire cerand sa ie raspanditi pe la colhozuri ca ierari pieptenari etc.- Conformandu-ne ordinului dv. Nr.5254-43, am redus avansul la 400 gram cereale porumb sau grau, pentru iecare zi lucrata la obsti, aproband a le se da la cei muncitori si 500 m.p. pamant spre a face semanaturi de gradina.- Va rugam sa binevoiti a ordona: 1. – Daca trebuie a le inapoia caii si carutele.- 2. – Daca se poate a i repartizati pela colhozuri ca ierari.- 3. – Ce masura sa luam spre a i оbliga sa munceasca.- Alaturam si un proces verbal dresat de primarul tiganil[or] ca tiganii nu vor sa iasa la lucru.- Pretor, ss Florin Bunea Sef. Ocol (semnatura originala) Ing. Proorocu P[entru] conformitate (semnatura originala indescifrabila)

 

Прикрепленный файл  документ 3.JPG   80,97К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Бершадська районна управа 21 квітня 1943 № 2034 Балтській повітовій управі Відділ праці На Ваш наказ №5254/43 маємо честь доповісти Вам: У нашому районі знаходяться 260 сімей ромів з 780 душ з цих 64 є ковалями.- Внаслідок розміщення по селах не можна було отримати жодного результату.- Усі вимагають, щоби їм повернули коней і вози, які були забрані від них і передані для використання різним громадам та районним сільськогосподарським підприємствам.-Відмовляються від роботи на підставі того, що вони не знають цього заняття, вимагаючи, щоб їх направили до колгоспів як ковалів, виробників гребінців тощо.- Відповідно до Вашого наказу Nr.5254-43, я скоротив аванс до 400 грам зерна кукурудзи або пшениці, за кожний відпрацьований день, затвердив, щоби тим, хто працює, видати 500 м землі, щоб зробили садові культури.- Прошу Вас розпорядится щодо: 1. – Чи потрібно повернути їм коней і вози.- 2. – Чи можна розподілии їх до колгоспів як ковалів.- 3. – Які заходи треба вжити, щоби примусити їх працювати.- Додаю також протокол, складений циганським примарем, що цигани не хочуть виходити на роботу.- Голова Флорин Буня Зав. сільгоспвідділом (оригінальний підпис) Інж. Проороку Вірно (нерозбірливий оригінальний підпис)

 

 

 


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:20

№ 4 16.08.1943. Лист голови Бершадської районної управи Бершадському жандармському відділку у відповідь на обвинувачення в бездії щодо Ромів, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 30. Копія, машинодрук.

 

Pretura raionului Bersad copie Nr. 4014 Catre Sectorul jandarmi Bersad  

La ord[inul] Dv. Nr. 5254/43, avem onoare a Va face cunoscut ca in privinta tiganilor am facut toate [mes]urile spre a le crea conditiuni de existenta … au fost repartizati in lanci pentru lucru, li s’a dat o ratie de hrana pentru zilele de lucru cum se vede din anexa ratie care a fost mic- ...ta de Prefectura cu Ord... acordandu-le numa 400 grame cereale ca avans pentru iecare zi lucru in obste.- Li s’a dat teren pentru gradini.- Ei au refuzat ... verbal cat si in sсris a iesi la lucru, ceea- [a] m raportat si la Prefectura.- Rugam Sectia de Jandarmi Bersad a se interesa ... noi de ceiece am facut pentru tigani. ... provinta acuzatiei ce ne aduce Sectia de jandarmi Bersad, ca nu le-a dat material pentru ...ee, va rugam a face cunoscut Sectiei ca Pretura nu dispune de paduri care sunt subordonate di- ...ie Guvarnamantului si ca abia azi 16 August [194]3 am primit ordin sa intocmim deviz de materia lemnos necesar construirii locuinti tiganilor [e] vom conforma.- Pretor, ss Florin Bunea P[entru] conformitate (semnatura originala indescifrabila)

 

Прикрепленный файл  документ 4.JPG   83,07К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Бершадська районна управа копія № 4014 До Бершадського жандармського відділку На Ваш наказ №5254/43 маю честь повідомити Вам, що стосовно циган я зробив усі [заходи] щоби створити для них умови існування ... вони були розподілені у групи для роботи, їм видавали раціон їжі за робочі дні, як показує додаток, раціон який був … префектури наказом... даючи їм тільки 400 грамів зерна як аванс за кожен день роботи у комуні.- Їм була дана земля для городів.- Вони відмовилися … протокол, так і письмово виходити на роботу, про що я доповів і до повітової управи.- Я прошу Бершадський жандармський відділок поцікавитися тим, що ми зробили для циган. Що стосується звинувачень проти нас з боку Бершадського жандармського відділку, що їм (Ромам – укл.) не був даний матеріал для …, прошу відділок знати, що районна управа не має лісів, які підпорядковані управлінню … уряду та що тільки сьогодні 16 серпня 1943 я отримав наказ розрахувати деревину, потрібну для зведення житла для циган … яке буде відповідати. Голова Флорин Буня Вірно (нерозбірливий оригінальний підпис)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:24

№ 5 29.10.1943. Конфіденційний лист міграційного відділу управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи: надсилається інформаційна нотатка, інформується про взуття, 31 одяг, харчування. Отриманий в Балті 03.11.1943, ф. Р2358, оп. 1, с. 672, арк. 2. Оригінал, машинодрук. Опублікований в Documente privind deportarea..., т.2., с. 360 (документ № 523).

 

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI 148536*29.OCT.[19]43 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI CONFIDENTIAL DIRECTIA MUNCII SERV[ICIUL]. MIGRATIUNI PREFECTURA JUDETULUI BALTA Avem onoare a vă înainta, alăturat în copie, nota informativă din 8 Septembrie 1943 comunicată nouă din partea Corpului III Armatei cu adresa Nr.124006/943, rugându-vă a ne da lămuririle necesare asupra situaţiei ţiganilor din judeţul Dvs. Pentru încălţăminte şi îmbrăcăminte am trimis un lot şi vor urma şi altele; în ce priveşte hrana lor, vă rugăm a le asigura un traiu omenesc pentru munca ce o fac. DIRECTORUL MUNCII (semnatura) Dr. V. Cosma (ştampila rotundă) Seful serviciului (semnatura) E. Stoenescu

 

 

Прикрепленный файл  документ 5.JPG   73,49К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ 148536*29.ЖОВ.43 ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ КОНФІДЕНЦІЙНО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ВІД[ДІЛ] МІГРАЦІЇ БАЛТСЬКА ПОВІТОВА УПРАВА Маю честь надіслати вам, копія додається, інформаційний лист від 8 вересня 1943 р., повідомлений знову з 3-го корпусу армії депешею №124006/943, і просити вас дати нам необхідні пояснення щодо стану Циган у Вашому повіті. Що стосується взуття та одягу, то я надіслав один лот та наступні будуть надіслані; що стосується їх харчування, прошу вас забезпечити їм людське існування за роботу, яку вони виконують. Начальник праці (підпис) Др. В. Косма (кругла печатка) Завідувач відділу (підпис) E.Стоєнеску


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:27

№ 6 03.11.1943. Секретний лист голови Балтської повітової управи до відділу праці цієї управи з вимогою вивчення стану Ромів та способу їх харчування, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 3 (арк. 1 в цій справі – копія цього документу без підпису та печатки). Оригінал, машинодрук.

 

Prefectura judeţului Balta Cabinet №319 / 3.ХІ.1943 SECRET Catre serviciul muncii Rugăm cercetaţi starea actuală a ţiganilor din judeţ si modalitatea de hrănire a lor cunoscând că trebuie să aibă asigurat un trai omenesc. – Rezultatul ni-l veţi comunica odată cu restituirea anexei. - Prefectul judeţului Balta colonel Vasile Nica (semnatura, ştampila rotundă)

 

Прикрепленный файл  документ 6.JPG   67,18К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Балтська повітова управа Кабінет №319 / 3.ХІ.1943 СЕКРЕТНО Сектору праці Прошу вивчити поточний стан циган повіту та спосіб їхнього харчування, враховуючи, що має бути забезпечене людське існування. - Результат повідомте нам разом із поверненням додатка. - Голова Балтської повітової управи полковник Василе Ніка (підпис, кругла печатка)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:34

№ 7 09.11.1943. Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи та інформаційна нотатка про Ромів, які утекли з Бершадського району та затриманих в Ананьєві, ф. P2358, оп.1, спр. 672, арк. 4. Копія, машинодрук. Копія також зберігається у Держархіві Одеської обл. ф. Р2242, оп.1, спр.1912, арк. 338зв. Віорел Акім, публікуючи цей документ в Documente privind deportarea…, т.2., розділив його на дві частини: власне інформаційна нотатка подана на с. 306-307 (док. № 475), оскільки датована 08.09.1943, а лист префектури – на с. 369 (док. №532). Супровідний лист управління праці ДЦГТ до Ананьївської повітової управи про пересилання цієї інформаційної нотатки див. Держархів Одеської обл. ф. 2264, оп. 1, спр.9, арк. 68, опублікований в Documente privind deportarea…, т.2, с.361 (док. №524). З листа Ананьївської повітової управи до управління праці ДЦГТ від 16.11.1943 р. відомо, що 50 Ромів-утікачів балтські жандарми доправили назад, до місця проживання – див. 33 Держархів Одеської обл. ф. Р2242, оп.1, с.1912, арк. 335, опублікований у Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria, т.2, с.375-376 (док. №539).

 

Prefectura judetului Balta Conidential Serviciul muncii Nr. 319 9 Noem[brie] 1943 PRETURA RAIONULUI BERSAD Dl. Pretor Florin Bunea Primindu-se notă[t]ia informativă trimisă de Оnor Guvernamântului Transnistriei din partea Corpului 3 Armată cu adresa Nr.124006/943 Dăm mai jos in copie notă informativă: NOTA INFORMATIVA din 8 septembrie 1943 34 In ziua de 8 Sept. 1943 a fost adus la Legiunea de Jandarmi Ananiev un grup de circa 50 ţigani, bărbaţi, femei şi copii aduşi din Tară şi plasaţi la munca in comuna Bersad. Aceştia au declarat: Am fugit din comuna Bersad din cauza mizeriei. Niemni (nimeni) nu se ocupă soarta lor. Sunt puşi la munca dar nu li sa dă nici hrană nici adăpost, iind siliţi să doarmă pe câmp gol şi lămânzi. Cu lacrimi in ochii se rugaun să li sa dă posibilitatea să trăiască mai omeneşte in schimbul munciii ce vo... depine. Mulţi dintre aceştia erau aproape goi cu o singură pereche de pantaloni rupţi şi cereau o bucaţică de pâine. Impresia produsă asupra populaţiei locale este desfavorabilă. Se impune a se lua măsuri pentru a li se asigura o viaţă omenească. Pentru conformitate /indescifrabil/ ------------------------------------------------------ Rugăm a ne da lămuririle necesare arătându-ne unde-i folosiţi la munca şi dece nu le asiguraţi hrana in schimbul munciii ce o prestează. Termin 48 ore.- Prefectul judeţului Balta Seful Serv[iciului] muncii

 

Прикрепленный файл  документ 7.JPG   59,74К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Балтська повітова управа Конфіденційно Відділ праці Nr. 319 9 листопада 1943 Бершадській районній управі Пану голові Флорину Буні Отримавши інформаційну нотатку, надіслану урядом Трансністрії з Третього армійського корпусу листом Nr.124006/943 Нижче надаю у копії інформаційну нотатку: ІНФОРМАЦІЙНА НОТАТКА від 8 вересня 1943 8 вересня 1943 була доставлена до Легіону жандармів в Ананьєві група з приблизно 50 циган, чоловіків, жінок і дітей, привезених з Країни та призначених на працю у комуні Бершадь. Вони заявили: ми втекли з комуни Бершадь через злидні. Ніхто не займаються їхньої долею. Їх поставили на працю, але не дають ані їжі, ані житла і притулку, тому вони змушені спати у чистому полі та голодні. Зі сльозами на очах вони просили, щоб їм була надана можливість жити більш по- людськи, в обмін на працю, яку... . Багато з них були майже голі, з однією парою рваних штанів, і просили якийсь шматочок хліба. Враження на місцеве населення є несприятливим. Слід вжити заходів щодо забезпечення їм людського життя. Вірно /нерозбірлово/ ----------------------------------------------- Прошу дати нам необхідні роз’яснення, указавши нам де ви їх використовуєте на роботах та чому ви не забезпечуєте їм харчування в обмін на роботу, що виконують. Термін – 48 годин.- Голова Балтської повітової управи Завідувач відділу праці


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:39

№ 8 11.11.1943. Телеграма голови Березівської повітової управи голові Балтської повітової управи про надіслання одягу для Ромів, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 5. Оригінал.

 

4 berezovka -38.-10-19/10 = prefekt judt Balta. = [intr]rucat la aciasta prefektura nu avem nici un delegat rugam [inai]ntetzi hainele destinate tziganylor pentru acest ...deiz conf ord guvernamantului n 15708 pryn delegatul dws p prefekt judt berezouka petrenciu r 5905 (stampila de intrare) Comandamentul de capetenie al Armatei Guvernamantul civil Transnistriei Prefectura judetului Balta Intrare Nr 18796 11 Noem. 1943(rezoluţie)  11/XI Serv[iciul] muncii. ......... de ce avem.........

 

Прикрепленный файл  документ 8.JPG   82,38К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

4 березівка -38.-10-19/10 = префект повіт Балта. = Оскільки в цій префектурі не маємо жодного уповноваженого прошу надішліть одяг призначений для циган для цього … deiz (?) відповідно до наказу уряду № 15708 через вашого уповноваженого Префект повіту березівка петренчу № 5905 (вхідний штамп) 36 Головне командування армії Цивільний уряд Трансністрії Префектура Балтського повіту Вхідний № 18796 11 лист[опада] 1943 (резолюція) 11/XI відділу праці. ......... чому маємо.........


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:43

№ 9 10.11.1943. Телеграма-блискавка начальника управління праці ДЦГТ Балтській повітовій управі про термінове надання відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 14. Оригінал.

 

[Ode]sa 5./867. -35.-10/11.-201 = fulger prefecturilor din [jude]tze balta. = rugam inaintatzi urgent situatzia model 2 [ti]gan stop daca nu avetzi in judetz raportatzi graphic. = p guver arh c sdrobici n 156994. – 10/11.-1943 (stampila de intrare) (rezoluţie) Comandamentul de capetenie al Armatei 11./XI.943 S[er]v[iciul] muncii (semnatura) Guvernamantul civil Transnistriei Prefectura judetului Balta Intrare Nr 18800 11 Noem. 1943

 

Прикрепленный файл  документ 9.JPG   82,65К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

[Оде]sa 5./867. -35.-10/11.-201 = блискавка префектурам [пові]ту балта. = прошу терміново надати відомості за формою 2 [ци]ган крапка якщо не маєте у повіті доповісти графічно. = за губерн[атора] aрх[ітектор] к сдробич № 156994. – 10/11.-1943 (вхідний штамп) (резолюція) Головне командування армії 11./XI.943 відділу праці (підпис) Цивільний уряд Трансністрії Префектура Балтського повіту Вхідний Nr 18800 11 лист. 1943


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:49

№ 10 16.11.1943. Супровідний лист Балтської повітової управи Балтському жандармському легіону до доповіді Бершадської районної управи стосовно крадіжок, скоєних Ромами, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 6. Копія, машинодрук.

 

Prefectura judetului Balta copie Serviciul muncii Nr. 18316 dosar 15/1 16 Noem[brie] 1943 către Leguinea jand[armi] Balta Cu onoare vă tremitem raportul Preturii Bersad Nr. 5214/943 cu privire la furturile comise de ţigani, rugându-vă să binevoiţi a dispune cercetări a lua măsurile legale.- Prefectul judeţului Balta Seful Serv[iciului] muncii

 

Прикрепленный файл  документ 10.JPG   48,15К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Балтська повітова управа копія Відділ праці № 18316 справа 15/1 16 лист[опада] 1943 до Балтського жандармського легіону Маю честь направити вам звіт Бершадської районної управи № 5214/943 стосовно крадіжок, скоєних циганами, прошу вас провести розслідування для вжиття законних заходів.- Голова Балтської повітової управи Завідувач відділу праці


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:54

№ 11 23.11.1943. Телеграма-блискавка начальника управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи про термінове надання відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 15. Оригінал, рукопис

 

Odesa 1392 1901 st 36 23 XI-14 Pref[ectura] Balta fulg[er] Revenire la telegrama № 156.994 din 10 XI-[1]943 rugam inaintati urgent situatia model 2 tigan = Dir. muncii Sdrobici № 164294 (stampila de intrare) Comandamentul de capetenie al Armatei Guvernamantul civil Transnistriei Prefectura judetului Balta Intrare Nr 19376 24 Noem. 1943 (rezoluţie) 24 XI S[erviciul] muncii (semnatura)

 

Прикрепленный файл  документ 11.JPG   67,32К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Oдеса 1392 1901 st 36 23 XI-14 блискавка Балтській преф[ектурі] Нагадуючи про телеграму № 156994 від 10 ХІ-[1]943 прошу терміново надати відомості за формою 2 циган = Начальник праці Сдробич № 164294 (вхідний штамп) Головне командування армії Цивільний уряд Трансністрії Префектура Балтського повіту Вхідний № 19376 24 лист. 1943 (резолюція) 24 XI відділу праці (підпис)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 18:57

№ 12 24.11.1943. Терміновий телефонний наказ Балтської повітової управи Бершадській районній управі про термінове надання відомості про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 13. Копія, рукопис.

 

Pref[ectura] Balta copie Sr[viciul] muncii Ordin telefonic urgent № 1107 24 Noem[brie] Urmare Nr. 1126 – 28. XI-943 Catre Pretura Raionului Berşad Trimiteţi de urgenţă situaţiea model 2 ţiganii Şef Biroului muncii (semnatura) A primit: Dumitriu

 

Прикрепленный файл  документ 12.JPG   57,45К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Преф[ектурa] Балта копія Вд[діл] праці Терміновий телефонний наказ № 1107 24 листоп[ада] На розвиток Nr. 1126 – 28. XI-943 Бершадській районній управі Терміново надішліть відомості про циган за формою 2 Завідувач бюро праці (підпис) Отримав: Думітріу


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 19:00

№ 13 28.11.1943. Лист міграційного відділу управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи з вимогою терміново повідомити про Ромів, які утекли з Бершадського району та затриманих в Ананьєві, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 11. Оригінал, машинодрук

 

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI DIRECTIA MUNCII SERV. MIGRATIUNI 167249*28.NOE 1943 PREFECTURA JUDETULUI BALTA Revenire la adresa noastră Nr. 148536 din 29 Oct. 1943 (conidenţial), avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne comunica urgent lămuririle Dv. аsupra ţiganilor fugiţi din Raionul Bersad in Judeţul Ananiev şi cari, fіind prinşi de câtre Legiunea de Jandarmi Ananiev, au fost retrimişi de câtre această pentru plasare la locurile de unde plecaseră fără autorizaţie.- GUVERNATOR (semnatura) Arh[itector] C.Sdrobici p. Directorul muncii (semnatura) (ştampila rotunda Registraturei generale DGCT) (ştampila de intrare) COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI, DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI Prefectura judeţului Balta Intrare No. 19777 1943 Luna Dec[embrie]. Ziua 1

 

Прикрепленный файл  документ 13.JPG   46,53К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ВІД[ДІЛ] МІГРАЦІЇ 167249*28.ЛИСТ 1943 БАЛТСЬКА ПОВІТОВА УПРАВА Нагадуючи про наш лист Nr. 148536 від 29 жовтня 1943 (конфіденційний), маю честь просити вас негайно надати нам ваші пояснення стосовно циган, котрі утекли з Бершадського району до Ананьївського повіту та котрі, будучи затримані Ананьївським жандармським легіоном, були повернуті цим легіоном для розміщення у місцях, з яких прибули без дозволу. Губернатор (підпис) Арх[ітектор] К.Сдробич за Директора працi (підпис) (кругла печатка загальної канцелярії ДЦГТ) (вхідний штамп) ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ Префектура Балтського району Вхідний № 19777 1943 місяць Груд[ень] День 1


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 19:03

№ 14 02.12.1943. Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи з вимогою терміново повідомити про Ромів з Бершадського району, затриманих в Ананьєві, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 10. Копія, машинодрук.

 

PREFECTURA JUDETULUI BALTA copie Serviciul muncii Nr. 19777 dosar 15/1 2 Decemb[rie] 1943 CATRE PRETURA RAIONULUI BERSAD Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne comunica urgent lămuririle Dvs. аsupra ţiganilor fugiţi din Raionul Bersad in Judeţul Ananiev şi cari fіind prinşi de către Legiunea de Jandarmi Ananiev, au fost retrimişi de către aceasta pentru plasare la locurile de unde plecaseră fără autorizaţie.- Prefectul judeţului Balta Seful Serv[iciului] muncii

 

Прикрепленный файл  документ 14.JPG   65,1К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Балтська повітова управа копія Відділ праці Nr. 19777 справа 15/1 2 грудня 1943 До Бершадської районної управи Маю честь просити вас негайно надати нам ваші пояснення стосовно циган, котрі утекли з Бершадського району до Ананьївського повіту та котрі, будучи затримані Ананьївським жандармським легіоном, були повернуті цим легіоном для розміщення у місцях, з яких прибули без дозволу. 42 Голова Балтської повітової управи Завідувач відділу праці


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 19:06

№ 15 00.12.1943. Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи з вимогою доповісти про причини ненадання відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 12. Копія, машинодрук.

 

PREFECTURA JUDETULUI BALTA copie Serviciul muncii Nr. 19376 dosar 15/1 00 Decemb[rie] 1943 Către PRETURA RAIONULUI BERSAD Urmarea ordinului nostru telephonic Nr. 1107/943 prin ca[r]e s’a cerut să ni se trimită situaţia model 2 ţiganii din Raionul Dvs. iindu-ne cerută nouă Guvernământul Transnistriei Serviciul Muncii cu telegrama Nr. 154294/943.- Vă rugăm să binevoiţi a ne raporta de ce până in present nu s’a trimis situaţia cerută.- Prefectul judeţului Balta Colonel Şeful Serviciului muncii

 

Прикрепленный файл  документ 15.JPG   52,06К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Балтська повітова управа копія Відділ праці Nr. 19376 справа 15/1 00 грудня 1943 До Бершадської районної управи Після нашого наказу Nr. 1107/943, переданого телефоном, яким ми запитали, щоб були надіслані відомості про циган за формою 2 у вашому районі, ці відомості знову запитує від нас відділ праці Уряду Трансністрії телеграмою № 154294/943.- Прошу вас доповісти чому дотепер не були надіслані запитувані відомості.- Голова Балтської повітової управи Завідувач відділу праці

 


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 19:09

№ 16 12.12.1943. Відомості про Ромів за формою 2 від жандармського посту у с. Війтівка, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 19. Засвідчена копія, рукопис.

 

Postului jandarmi Voitovca 12 decembrie 1943 Situaţia Md. 2 de ţiganii de pa raza postului Voitovca Profesia Utilizaţi Disponibil Copii Inirmi Total Barbaţi Femei Barbaţi Femei Fierari 1 - 12 11 38 1 63 Total tiganii 63 Se certiic de noi prezenta situaţie Plutoner (semnatura) Conformă al originalul (semnatura indescifrabilă, ştampila rotundă a preturei raionului Berşad)

 

Прикрепленный файл  документ 16.JPG   80,75К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Жандармський пост Войтівка 12 грудня 1943 Відомості за фор[мою] 2 про циган в зоні посту Войтівка Професія Зайняті Приступні Діти Хворі Усього Чоловіки жінки Чоловіки жінки Ковалі 1 - 12 11 38 1 63 Усього циган 63 Я підтверджую дані відомості Старшина (підпис) З оригіналом згідно (підпис нерозбірливий, кругла печатка Бершадської районної управи)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 19:12

№ 17 13.12.1943. Супровідний лист Бершадської районної управи Балтській повітовій управі до відомостей про Ромів у цьому районі за формою 2, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 22. Оригінал, машинодрук.

 

Pretura raionului Bersad 13 Decembrie 1943 (ştampila eşire) Nr 5861 Prefectura judeţului Balta № 20755 1943 dec[embrie] 18 Catre Prefectura Judetului Balta / Serviciul muncii/ La ord[in] Dvs nr. 1107/43, – avem onoare a Va inainta situatia tiganilor Md.2 din acest raion.- Pretor (semnatura, ştapmila rotundă) Sef[ul] Bir[uolui] Muncii (semnatura)

 

Прикрепленный файл  документ 17.JPG   51,22К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

Бершадська районна управа 13 грудня 1943 (вихідний штамп) № 5861 Балтська повітова управа № 20755 1943 гру[день] 18 до Балтської повітової управи /відділ праці/ На Ваш наказ № 1107/43 маємо честь надіслати Вам відомості про Ромів у цьому районі за формою 2.- Голова управи (підпис, кругла печатка) Завідувач відділу праці (підпис)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ


# Edward_Von_Shultz

Edward_Von_Shultz

  Котовский

 • Topic Starter

 • OFFLINE
 • Администраторы
 • Активность
  1 170
 • 2 059 сообщений
 • Создал тем: 167
 • 214 благодарностей
 • Страна: Country Flag

Отправлено 27 сентября 2015 - 19:16

№ 18 16.12.1943. Лист Бершадського жандармського відділку до Бершадської районної управи про катастрофічний стан Ромів у селах Сумівка, Крушинівка, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 20. Оригінал, машинодрук.

 

№840 1943 Luna Decembrie Ziua 16. Legiunea jandarmi Balta Sectia jandarmi Bersad catre Pretuta Raionului Be[r]sad La ordinul Prefecturei Balta Nr. 19777/943 cu privire la modul cum sa executat ordinul Prefecturei relativ la intrebuintarea tiganilor din comuna Sumovc[a] la munca. Am onoare a raporta, ca subsemnatul am raportat personal D-lui Colonel Prefect situatiea desastruoasa a tiganilor depe Bug in care traesc, cand D-l Colonel a ordonat ca D-l Ing. Proorocu din preuna cu subsemnatul sa mergem la Sumovca, pentru ca tiganii ce mai ramasesera sa ie plasati la lucru la colhozuri si li se dea lemne pentru construirea de bordee pe malul Bugului. Datorita evenimentilor prin care in aceasta regiune a luat proportii mari prin bantuirea bandelor de partizani, cam pela data de 8 Noembrie cand cazul sa raportat D-lui Colonel Prefect, nu ne-am putut deplasa in comuna Voitovc[a] si Sumovc[a] pentru a se arenja situatiea tiganilor incepanduse si rechizitiile mari de tot felul si evacuarile, in care timp tiganii incepusera a dispare zilni[c] in massa, fugind depe Bug, cazul sa raportat de noi zilnic aceste disparitii, intrucat cu efectivul mic al postului Voitovca, nu sa putut face fata masurilor de siguranta cand tiganii dispareau in timpul noptii, pe de alta parte tiganii erau amenintati de catre nemtii de peste Bug, ce incepusera a se evacua pe teritoriul nostru.- Inainte de inceperea disparitiei tiganilor acestiea au fost pusi la muncile agricole, iind chear plasati la diferite munci prin comunele Sumovca si Crusinovca, insa numitii, refuzau munca tinanduse nimai de fu[r]turi, de cerieale din care traeau, ajungand sa devasteze lanuri intregi de grane si lemne din padurile din apropiere, care de-si li se oferise in ultimul timp de catre Pretura si noi numitii nu au vroit asi construi nici bordee cautand a dispare. – Cum in ultimul timp a cazut si frigul si nemai putanduse sta prin bordeele construit[e] pentru timp de vara, numitii nu sau supus la munca sau a se statornici in comunele destinate de noi de acord cu Pretura, continuand disparitiea, in cat astazi au ramas sub 100. Rugandu-va sa bine voiti a dispune.- Seful sectiei Jandarmi Bersad.- Plot. Major (semnatura, stampila rotunda)

 

Прикрепленный файл  документ 18.JPG   86,64К   0 Количество загрузок:

 

перевод:

 

№840 1943 Місяць Грудень День 16. Жандармський легіон Балта Жандармський відділок Бершадь 46 до Бершадської районної управи (На виконання) наказу Балтської повітової управи № 19777/943 про те, як виконувався наказ повітової управи стосовно залучення циганів комуни Сумівка до роботи. Маю честь повідомити, що нижчепідписаний повідомив пана полковника префекта особисто про катастрофічний стан циган Бугу, в якому вони живуть, коли пан полковник наказав, щоб пан інж[енер] Проороку разом зі мною поїхав до Сумівки, щоб цигани, які ще залишилися, були залучені на роботи у колгоспах і щоб дати їм дерево для зведення хатин на березі Бугу. У зв’язку із тим, що події в цьому районі набули великих розмірів через дії партизанських банд, приблизно 8 листопада, коли випадок був повідомлений пану полковнику префекту, ми не могли виїхати до сіл Війтівка та Сумівка, аби владнати стан циганів; також почалися великі реквізиції всіх видів та евакуації, і в цей час цигани почали щодня масово зникати, тікаючи з Бугу, випадок повідомлявся щоденно про зникнення, оскільки з невеликою кількістю штату (жандармського) посту Війтівка, не можна було займатись заходами безпеки, коли цигани зникають у нічний час, з іншого боку, німці з-за Бугу погрозили циганам, що вже почали висилати на нашу територію.- Перед початком зникнення циганів вони були поставлені на сільськогосподарські роботи, а будучи поставлені на різні роботи у Сумівці та Крушинівці, вони відмовилися працювати, живучи тільки крадіжками збіжжя, чим і жили, аж досягаючи спустошення врожаю зернових і деревини з довколишніх лісів, які їм претурою пропонувалися останнім часом та не хотіли будувати хатини, бо хотіли утекти. – Оскільки недавно настав холодний час, та можучи перебувати лише у хатинах, побудованих для літнього часу, вони не призначалися на роботи та не оселилися у селах, призначених нами у згоді з районною управою, продовжуючи утікати, на сьогодні їх залишається менше 100. Прошу вас дати вказівки.- Начальник жандармського відділку Бершадь.- Головний старшина (підпис, кругла печатка)


 • Edward_Von_Shultz это нравится

"Заговори,и я скажу,кто ты!" Сократ

Добро пожаловать на www.73.odessa.ua!

Зарегистрируйтесь пожалуйста для того,
что бы вы могли оставлять сообщения и
просматривать полноценно наш форум.